ICO yn cymryd camau yn erbyn cwmnïau y tu ôl i fwy na 55,000 o alwadau niwsans


English: ICO takes action against companies behind more than 55,000 nuisance calls

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi cymryd camau gorfodi yn erbyn dwy ffyrm am wneud galwadau ffôn niwsans – Our Vault Limited o Chorley, Sir Gaerhirfryn, a Horizon Windows Limited o Abertawe.

Mae Hysbysiadau Gorfodi wedi’u rhoi i’r ddau gwmni gan orchymyn iddyn nhw roi’r gorau i’w gweithgareddau marchnata anghyfreithlon.

Ar ben yr hysbysiad, cafodd Our Vault ddirwy o £70,000 am wneud 55,534 o alwadau marchnata digroeso i bobl a oedd wedi cofrestru gyda’r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn (TPS) ac oedd heb roi cydsyniad i’r cwmni gysylltu â nhw.

Er gwaethaf eu honiad bod eu holl ddata personol wedi’i wirio yn erbyn y gofrestr, gwelodd yr ymchwiliad fod Our Vault erioed wedi dal trwydded gan y TPS nac wedi gofyn am un. Bwriad y galwadau oedd gwerthu cynhyrchion ariannol chwaer-gwmni – ST&R Limited – o dan gochl ymchwil marchnad.

Mewn ymchwiliad arall gan yr ICO, cafodd Horizon Windows Hysbysiad Gorfodi am wneud 104 o alwadau marchnata digroeso i bobl a gofrestrwyd gyda’r TPS rhwng Ionawr 2016 ac Ionawr 2017.

Dywedodd Pennaeth Gorfodi’r ICO, Steve Eckersley:

“Mae’r ddwy ffyrm hyn wedi dangos diffyg parch at y gyfraith ac at breifatrwydd pobl.

“Gwnaeth Our Vault Ltd fwy na 55,500 o alwadau marchnata uniongyrchol i bobl a oedd wedi’i gwneud yn glir nad oedden nhw am gael galwadau. Mae hyn yn annerbyniol ac mae’n erbyn y gyfraith hefyd. Mewn un achos, cysylltwyd ag un gŵr bonheddig 19 o weithiau, er ei fod e wedi rhoi gwybod iddyn nhw nad oedd diddordeb ganddo.

“Mae Horizon Windows Ltd wedi cael gorchymyn i roi’r gorau i’w gweithgareddau marchnata anghyfreithlon.

“Rydyn ni’n dal i dargedu’r cwmnïau a’r unigolion sy’n gyfrifol a’u dwyn i gyfrif, ond allwn ni ddim torri crib y sefydliadau hyn heb gymorth y cyhoedd. Hoffwn annog unrhyw un sydd wedi’i dargedu gan alwadau, negeseuon ebost neu negeseuon testun niwsans, i roi gwybod amdanyn nhw i’r ICO.”

Nodiadau i Olygyddion

  1. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnal hawliau gwybodaeth er lles y cyhoedd, gan annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.
  2. Mae gan yr ICO gyfrifoldebau penodol sydd wedi’u nodi yn Neddf Diogelu Data 2018, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003.
  3. Mae’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) yn nhw’n rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn perthynas â chyfathrebu electronig. Ceir rheolau penodol ynghylch:
  4. Mae gan yr ICO bŵer o dan y PECR i roi cosb ariannol i reolwr data o hyd at £500,000.
  5. Mae Cosbau Ariannol Sifil (CMPs) yn dod o dan hawl i apelio i’r Siambr Reoleiddiol Gyffredinol (Tribiwnlys Haen Gyntaf) yn erbyn gosod y gosb ariannol a/neu swm y gosb a bennir yn yr hysbysiad cosb ariannol.
  6. Mae unrhyw gosb ariannol yn cael ei thalu i Gronfa Gyfunol y Trysorlys ac nid yw’n cael ei chadw gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).
  7. I roi gwybod am bryder i’r ICO ewch i ico.org.uk/concerns.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *